Disclaimer
Quality Doc besteedt veel aandacht aan de informatie (content) op deze website. Desondanks kunnen we geen garantie geven dat er geen onjuistheden in de content weergegeven worden. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontlenen, en alle beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Quality Doc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Privacyverklaring Quality Doc

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Quality Doc geleverde producten en diensten.

Persoonsgegevens die je opgeeft, gebruikt Quality Doc alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Quality Doc, gevestigd te Hullenbergweg 300, 1101 BV Amsterdam Zuidoost , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Quality Doc verwerkt je persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van onze diensten of producten, en/of omdat jij deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Quality Doc van jou nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Quality Doc in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Roepnaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mail adres
• Bankgegevens

Deelnemen aan een workshop of het afnemen van een andere product

Geef je jezelf (of een groep) op voor een Quality Doc workshop of voor het afnemen van een ander product?
Quality Doc zal de hieronder vermelde gegevens verzamelen en verwerken:

1 Voorletters en achternaam
2 Roepnaam
3 Geslacht
4 Geboortedatum
5 Adresgegevens (straatnaam, postcode, huisnummer en woonplaats)
6 E-mail adres
7 Een telefoonnummer voor contact
8 Bankgegevens

Deze gegevens zal Quality Doc gebruiken voor:
– het communiceren over de workshop of de andere producten die jij afneemt.
– en als jij eenmaal een overeenkomst heeft met Quality Doc voor het deelname aan een workshop of het afnemen van een andere product: het uitvoeren van de overeenkomst, en de financiële afhandeling daarvan.
– Eventueel voor het nasturen van informatie of materiaal m.b.t. de specifieke workshop waarvoor jij jezelf (of een groep) hebt opgegeven of het specifieke product die jij hebt afgenomen.

Quality Doc zal deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, en ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsberichten over Quality Doc

Wil jij op de hoogte blijven van activiteiten van Quality Doc en heb jij dit kenbaar gemaakt via e-mail of mondeling?
Quality Doc zal alleen je roep- en achternaam en het door jouw opgegeven e-mail adres gebruiken om de nieuwsberichten te verzenden.
Als jij geen nieuwsberichten meer wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@qualitydoc.nl . Binnen 5 werkdagen nadat Quality Doc je verzoek heeft ontvangen, zal jouw naam en e-mail adres uit de administratie verwijderd worden. Je krijgt dan geen nieuwsberichten meer.

Vragen, opmerkingen, suggesties of ander aanleiding tot contact met Quality Doc

Heb jij via e-mail bericht of telefonisch contact opgenomen met Quality Doc?
Quality Doc zal je naam, e-mail adres, telefoonnummer of andere persoonsgegevens die jij hebt opgegeven tijdens het contact niet langer bewaren dan strikt nodig is om jouw vraag te beantwoorden, of een reactie geven naar aanleiding van jouw opmerkingen/suggesties of realiseren van een andere doel waarvoor jij contact hebt opgenomen met Quality Doc.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Quality Doc gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving – Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) [ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR) ] – en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Quality Doc zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals hieronder vermeld .

Delen met anderen/ verstrekking gegevens aan derden
Quality Doc verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijk verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Quality Doc maakt geen gebruik van cookjes voor het in kaart brengen van websitebezoek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw persoonsgegevens die bij ons zijn bekend in te zien, te corrigeren of te verzoeken deze te verwijderen. Hiervoor stuurt je een gespecificeerd verzoek naar info@qualitydoc.nl .

Beveiliging
Quality Doc hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Om dit te bereiken neemt de organisatie een aantal technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens die jij aan Quality Doc verstrekt te beveiligen. Onder andere zorgt Quality Doc ervoor dat de door haar gebruikt anti-virus en firewall software up to date is, en de toegang tot het systeem en de documenten beveiligd is.

Iedere persoon die bij Quality Doc toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Quality Doc gebruik maakt van de diensten van derden, zal Quality Doc in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als jij de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@qualitydoc.nl of telefoonnummer +3120 8006368.

Jouw privacyrechten
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Quality Doc jou hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@qualitydoc.nl .

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kun je contact met ons opnemen, via info@qualitydoc.nl .

Wil je in het algemeen meer weten over je rechten in relatie tot privacy? Kijk dan voor meer informatie op de website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Deze privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd d.d. 01 juli 2018

 

Auteursrecht
Op de inhoud van deze website rust auteursrecht. Teksten, beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze website mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quality Doc.

×